Wspieramy naukowców w zarabianiu na nauce

Czym są zlecenia KZL?

Komercyjne usługi badawcze

Oferujemy szeroki zakres komercyjnych usług badawczych i ekspertyz wykorzystujących naszą aparaturę naukową i wiedzę ekspercką pracowników naukowych SGGW. Współpraca między naukowcami a przedsiębiorcami jest dla nas priorytetem. Naszym celem jest usprawnienie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, którzy chcą współpracować z nami na zasadach rynkowych. Dążymy do stworzenia optymalnej oferty, łączącej zalety uczelni z preferowanym modelem współpracy przez firmy.

Zlecenia KZL

Zalety realizacji KZL przez spółkę celową SGGW

Dużo wyższe wynagrodzenie dla Naukowców realizujących KZL, szybka obsługa administracyjna, wsparcie podczas realizacji. 

Poprzez możliwość udziału profesjonalnych negocjatorów podczas ustalania warunków ze Zleceniodawcą, możliwość

Znaczne usprawnienie realizacji zlecenia poprzez uproszczenie procedur zakupu materiałów i wyboru podwykonawców – wskutek zwolnienia z procedury zamówień publicznych. Co więcej, niewykorzystane środki finansowe za zakupy materiałów pozostają do dyspozycji Naukowców (np. na dodatkowe wynagrodzenia).

Elastyczność w sposobie realizacji umowy i rozliczeń.

Zabezpieczenie praw Naukowców do własności intelektualnej powstałej w wyniku realizacji zlecenia.

Maksymalne uproszczenie procesu administracyjnego.

Wsparcie Naukowców w procesie przygotowywania ofert.

Chciałbyś pozyskać grant?

Kompleksowa pomoc w procesie pozyskania funduszy

Zalety przy przygotowaniu wniosków z IT4L

  • Indywidualne konsultacje merytoryczne
  • Dopasowanie grantu do profile naukowca i możliwości zespołu badawczego
  • Przygotowanie wniosku od strony formalnej
  • Poszukiwanie partnerów do tworzenia konsorcjów krajowych i międzynarodowych
  • Poszukiwanie partnerów gospodarczych do wniosków wdrożeniowych

Nasze sukcesy

Pozyskanie dotacji w InnoTech4Life zawsze stoi na pierwszym miejscu! W kwestii pozyskiwania grantów i dotacji skupiamy się na rezultatach. Wszystkie elementy współpracy z InnoTech4Life mają na celu wykorzystanie wiedzy naukowców SGGW i usprawnienia transferu technologii i budowy marki SGGW w kraju i na świecie. Aby to realizować nasz dział doradczy tworzą eksperci różnych dziedzin. To doświadczenie oraz wiedza sprawia, że pozyskaliśmy 1 mln PLN w 2022 dla naszych naukowców.

0
złotych w 2023
natura i czlowiek

Zakres wsparcia

Analiza potencjału wnioskodawcy

Sprawdzimy, czy potencjał Twojejego pomysłu i zespołu jest wystarczający do realizacji projektu, na który chcesz pozyskać finansowanie.

Przygotowanie wniosku

Przygotujemy wszystkie formalności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ocena wniosku

Monitorujemy strony internetowe instytucji oceniającej wniosek, oraz bierzemy na swoje barki kontaktowanie się z nią.

Umowa o dofinansowanie

Po uzyskaniu dofinasowania, przygotujemy i skompletujemy wszystkie niezbędne dokumenty. Będziemy również wspierać Cię na etapie negocjacji zapisów umowy.

Za ile mogę to sprzedać?

Innotech4Life pomoże w wycenie Twojej technologii!

W InnoTech4Life zdajemy sobie sprawę jak ważna w projekcie jest wycena wartości technologii. Jest ona na ogół konieczna w przypadkach związanych z pozyskaniem finansowania, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, bądź transakcji związanych z kapitałem intelektualnym. Z tego powodu w naszych wycenach wzorujemy się na metodach o utrwalonej renomie, sprawdzonych na najbardziej rozwiniętych rynkach.

Prowadząc każdą wycenę tworzymy raport zgodnie z jedną z czterech metod:

  • DCF (Discounted Cash Flow)
  • rNPV (Risk Adjusted Net Present Value)
  • RFR (Relief From Royalities)
  • porównawczą

Profesjonalna wycena technologii wymaga kompleksowych działań

W procesie przeprowadzania wyceny technologii (wyceny know-how technologicznego) stosujemy indywidualne podejście oparte zarówno na specyfice działalności samego naukowca, jak też bierzemy pod uwagę cele, którym ma ona służyć. Wartość technologii szacujemy więc przede wszystkim poprzez poznanie i zrozumienie najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość. Naszą wycenę opieramy o:

Analizujemy formę prawną i zakres ochrony, istniejące roszczenia, prawdopodobieństwo zaistnienia roszczeń w przyszłości, możliwość korzystania z wycenianego prawa IP indywidualnie/konieczność posiadania dostępu do innych praw IP, czy możliwość rozwijania technologii.

Badamy czy Twoja technologia jest już stosowana na terytorium Polski/Europie/świecie, na jakim etapie rozwoju jest, jakich nakładów finansowych jeszcze wymaga na rozwój, jak długo zajmie jej rozwój i ile kosztuje jej implementacja/wdrożenie.

Badamy jak długi jest okres przewagi konkurencyjnej w kontekście tempa postępu technicznego i możliwych do wdrożenia rozwiązań konkurencyjnych.

Wyliczamy prognozowane przychody, a także koszty. Nasze analizy opieramy o wiarygodne źródła informacji takie jak: porównywalne transakcje rynkowe, opłaty licencyjne, dane rynkowe o konkurencji, dane statystyczne, raporty, czy analizy rynku.

Rozpoznajemy typy ryzyka, sposoby i koszty ograniczenia poszczególnych czynników ryzyka, możliwe do przewidzenia i prawdopodobne zdarzenia o znaczeniu katastrofy, które uniemożliwią realizację celów związanych z wdrożeniem technologii.

Komercjalizacja - spółki spin-off

Chciałbyś wdrożyć swój innowacyjny pomysł na rynek?

Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych to całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how do praktyki gospodarczej. Komercjalizację technologii można określić jako proces zasilania rynku nowymi technologiami. Pełny proces wymaga kompleksowych działań, dlatego InnoTech4Life wspiera naukowców na wszystkich etapach wdrażania technologii.

Oferta InnoTech4Life obejmuje świadczenie doradztwa (biznesowego, prawnego, finansowego) w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii. InnoTech4Life poprzez jedną z 3 ścieżek wspiera naukowców we wdrażaniu swoich innowacyjnych rozwiązań na rynek. Poznaj je wszystkie!

Zbycie licencji

Umowa licencyjna to umowa, na podstawie której licencjodawca uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu (np. jakieś technologii) w określony sposób, w czasie trwania ochrony własności intelektualnej. Pozwala podmiotom na korzystanie z dóbr niematerialnych, które są chronione prawami wyłącznymi.

Komercjalizacja pośrednia

Spółka typu spin-off to spółka działająca w formie spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej), utworzona przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej bądź studenta lub absolwenta uczelni, w celu komercjalizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Zarobki spółki są generowane ze sprzedaży licencji, a także tworzenia produktów i usług w oparciu o posiadaną umowę mówiącą o prawach do własności intelektualnej.

Sprzedaż praw własnościowych

Firma może sprzedać swoje prawa IP (patenty, znaki towarowe, prawa autorskie itp.), przenosząc prawa własności intelektualnej na inny podmiot. Podpisanie umowy o przeniesienie praw IP oznacza przeniesienie wszystkich praw, które pierwotnie firma posiadała w odniesieniu do danej własności intelektualnej.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie wyniki prac zleconych, realizowanych przez spółkę celową, liczą się w ewaluacji Naukowców i jednostek naukowych tak samo jak realizowane bezpośrednio przez Uczelnię – potwierdzone przez Index Copernicus.

Naukowcy otrzymują wynagrodzenie za realizację KZL od spółki – jest ono całkowicie niezależne od Uczelni – brak limitów wynagrodzeń.

Jeżeli jako pracownik SGGW, korzystasz z własności intelektualnej wytworzonej na uczelni, to najlepszym sposobem jest założenie spółki spin-off. Spółka ta może być licencjobiorcą i wnosić na rzecz SGGW opłaty licencyjne określone w umowie pomiędzy nią a SGGW.

Spółka zakładana jest przez pomysłodawcę i Innotech4life. SGGW poprzez InnoTech4Life obejmuje udziały w spółce, pozostałe obejmuje pomysłodawca i osoby trzecie. Współpracujemy z naukowcem przy powoływaniu spółki, przygotowujemy dokumentację, wyceny i gwarantujemy wsparcie na początku rozwoju przedsiębiorstwa.

Zgłoszenie patentowe jest przygotowywane we współpracy z InnoTech4Life. Pomagamy w przygotowaniu wniosku, współpracujemy z kancelariami rzeczników patentowych, służymy pomocą i radą.

Dokumenty do pobrania

Wersje polskojęzyczne:

Wersje anglojęzyczne:

Napisz do nas!

Nie znalazłeś wszystkich informacji na stronie? A może szukasz czegoś innego? Nasz zespół ekspertów odpowie na wszystkie Twoje pytania w ciągu 24h.