Klauzula RODO

[ Administrator danych oraz dane kontaktowe ]

Administratorem Pana/Pani danych jest InnoTech4Life sp. z o.o. (spółka celowa SGGW) dalej jako „Spółka”, „Administrator”.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 1. adres korespondencyjny: InnoTech4Life sp. z o.o. (spółka celowa SGGW), ul. Nowoursynowska 166, bud. 8 pok. 118, 02-787 Warszawa
 2. telefon: +48 22 59 317 22.

[ Inspektor ochrony danych ]

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@innoTech4life.pl lub adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

[ Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ]

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

W zakresie kontaktu drogą telefoniczną lub email

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą e mail i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.
 • w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie Kontrahentów

 • w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym weryfikacji powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy i jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit b i f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1lit. f RODO).

[ Odbiorcy danych osobowych ]

Odbiorcami danych są:

 1. upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Spółki,
 2. podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług prawnych; doradczych, finansowo-księgowych.

[ Prawa osób, których danych osobowe dotyczą ]

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  (art.16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
  (art. 18 RODO),
 5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany
  (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

[ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ]

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00

[ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ]

Wobec osób, których dane dotyczą, Administrator nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

[ Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.